Základní zásady a tipy pro údržbu diamantových nástrojů.
Diamantové nástroje jsou určeny pro dělení materiálů vykazujících tvdostně vysoké hodnoty. Jako v každém technickém oboru platí zásada souhry nástroje, stroje a obsluhy. Pro správnou funkci nástroje je zapotřebí dodržet nejen jeho technické parametry a limity, ale co nejpřesněji určit druh, složení a další atributy materiálu, který bude zpracováván. Tabulka příčin a náprav nedostatků při práci diamantových nástrojů poukazuje na nejvíce se vyskytující příčiny a jsou obecným vodítkem pro zajištění nápravy a zvýšení výkonnosti práce. Je naší snahou Vám pomoci specifikovat důvod nedostatečného využití diamantových nástrojů a nadále Vám být partnerem v servisu.
ŘEZNÉ KOTOUČE
Popis  Znak Nejčastější příčina Náprava
Nízký výkon kotouče „Zarovnaná“ diamantová zrna (lesklá) Nevhodný výběr kotouče k materiálu. Matrice segmentu nepodléhá úměrné pracoví abrazi. Diamantová zrna nejsou odhalena do záběrové pozice. Porovnat charakter děleného materiálu a přiřadit vhodnější typ nástroje.
Vibrace, nerovnoměrný chod Nedostatečný výkon stroje Upravit otáčky.
Změna struktury segmentu Nadměrná pracovní teplota na pracovních plochách segmentace. Dochází k sintrování kovových prvků v matrici segmentu a „uzavření“ diamantových zrn. Upravit teplotu pracovního prostředí: vodní chlazení, snížit tlak na nástroj, dle povahy práce přerušovat činnost aj.
Poškozená segmentace Nerovnoměrné opotřebení Nedodržení směru řezu – kotouč je svírán v řezné dráze. Mimo celkového snížení výkonu práce, ubívá segmentace více z jedné dotekové strany. Srovnat a odlehčit tlak stroje.
Nadměrné opotřebení Nevhodný výběr kotouče k materiálu. Matrice segmentu podléhá nadměrné abrazi materiálu, kterému není určena a dochází k rychlému úbytku tvaru segmentu. Porovnat charakter děleného materiálu a přiřadit vhodnější typ nástroje.
Vyšší teplota v pracovní oblasti z důvodu změn struktury řezaného materiálů a pracovní drtě, která zůstává v drážce. Zajistit chlazení kotouče se současným vymýváním pracovní oblasti.
Postupná destrukce Nevhodný postup práce – nerovnoměrný přítlak stroje – vibrace, svírání kotouče v pracovní drážce apod. Upravit pracovní postup
Nesymetrický ocelový nosič nebo upínací otvor – dochází k postupné destrukci jednotlivých degmentů pro jejich nelineární průběh práce. Výměna nástroje, vyčištění nebo úprava upínacího otvoru.
Ztráta jednoho nebo více segmentů Nesymetrický ocelový nosič nebo upínací otvor – dochází k postupné destrukci jednotlivých degmentů pro jejich nelineární průběh práce. Výměna nástroje, vyčištění nebo úprava upínacího otvoru.
Závada na sváru segmentu nebo poškozený ocelový nosič v dotykové ploše Reklamace
Nevhodný výběr kotouče k materiálu. Matrice segmentu nepodléhá úměrné pracoví abrazi – příliš „tvrdá“. Dochází k vzájemným nárazům mezi segmentací a materiálem s „podobnou“ tvrdostí. Porovnat charakter děleného materiálu a přiřadit vhodnější typ nástroje.
Poškozený ocelový nosič Prohýbání nosiče „Povolení“ oceli nosiče se ztrátou napětí důsledkem přehřátí – „duhové“ zbarvení. Důvodem je nevhodný výběr nástroje k materiálu nebo nedostatečné chlezení nástroje. Porovnat charakter děleného materiálu a přiřadit vhodnější typ nástroje. Zajisti dostatečné chlazení.
Nevhodný výběr kotouče k materiálu. Matrice segmentu nepodléhá úměrné pracoví abrazi – příliš „tvrdá“. Dochází k celkovému odporu nástroje – neřeže ani segmentačně neubývá. Porovnat charakter děleného materiálu a přiřadit vhodnější typ nástroje.
Prasklé tělo nosiče Ocelový nosič je neúměrně zatěžován nevhodným výběrem nástroje k materiálu – dochází k „únavě“ materiálu. Porovnat charakter děleného materiálu a přiřadit vhodnější typ nástroje.
Ocelový nosič je neúměrně zatěžován nesprávným pracovním postupem obsluhy – dochází k „únavě“ materiálu. Upravit pracovní postup vzhledem k pracovním, technickým a materiálovým podmínkám.
Destrukce nosiče po obvodu těla Stažení teplotní stopy k obvodu ocelového nosiče – místní ztráta napětí oceli. Ocel „změkne“ v dělené části nosiče. Zajisti chlazení kotouče se současným vymýváním pracovní oblasti.
Vytvoření teplotní stopy v obvodu ocelového nosiče – místní ztráta napětí oceli důsledkem tření specifického materiálu (křemičité částice apod.). Ocel se „vybrousí“. Porovnat charakter děleného materiálu a přiřadit vhodnější typ nástroje s „ochrannými“ segmenty.
Destrukce nosiče v upínacím otvoru Nestabilita upnutí (nesymetrický nebo nesprávný upínací otvor, nesprávné upnutí, poškozená hřídel stroje). Dochází k prokluzování / nárazům nebo sevření nosiče a k únavě materiálu. Kontrola upínacího otvoru a upnutí nástroje.
Jednostranné zeslabení nosiče po obvodu Opotřebení těla nosiče v nestejnoměrně vysoké pracovní drážce nebo rozdílnosti typu materiálu (přechody materiálů u podezdívek, odstupňované seřezávání apod.) Zvýšit průtok chladící a vymývací vody pro odvod zadržovaného brusného kalu.
JÁDROVÉ VRTÁKY, KORUNKY
Pro jádrové vrtání platí obecně stejné zásady ve vztahu materiál – nástroj – obsluha jako u řezných kotoučů. Určitá specifika jsou dána rozdílnou pracovní dráhou a způsobem použití chladící a vymývací tekutiny. U jádrového vrtání se většina nástrojových závad týká ztráty segmentace, ostatní závady jsou zpravidla mechanického charakteru při nevhodném používánání a zacházení s vrtací soupravou, kdy dochází k deformaci těla (nosiče) vrtáku. Tím se nerovnoměrně zatěžují jednotlivé segmenty v pracovní dráze vrtání - řezání a přetěžování pohonné jednotky se ztrátou efektivní rychlosti vrtání (řezu materiálu).
       
Popis  Znak Nejčastější příčina Náprava
Poškozená segmentace Nadměrné opotřebení Abrazivní povaha vrtaného materiálu Porovnat charakter děleného materiálu a přiřadit vhodnější typ nástroje.
Rychlý postup vrtání Zpomalit posun vrtáku, nechat vymýt vrtaný prostor.
Postupná destrukce Pracovní prostor vrtáku se nachází v nekompaktní materiálové oblasti: poškozený, pórovitý beton s uvolněnými nerosty nebo výztuhovým materiálem. Snažit se volnoběžně protáčet vrtákem, zvýšit průtok vymívací vody pro odplavení úlomků.
Pracovní prostor vrtáku se nachází v nekompaktní materiálové oblasti: poškozený, pórovitý beton s uvolněnými nerosty nebo výztuhovým materiálem. Přerušit vrtání, vyjmout nástroj, mechanicky a vyplavením vyčistit pracovní vrtaný prostor.
Nesymetrický ocelový nosič – dochází k postupné destrukci jednotlivých degmentů pro jejich nelineární průběh práce. Výměna nástroje.
Ztráta jednoho nebo více segmentů Nedostatečně upevněný / nestabilní stativ a pohonná jednotka – dochází k postupné destrukci jednotlivých degmentů pro jejich nelineární průběh práce. Upevnit, zabezpečit vrtací soupravu proti výkyvům.
Nesymetrický ocelový nosič nebo upínací otvor – dochází k postupné destrukci jednotlivých degmentů pro jejich nelineární průběh práce. Výměna nástroje, vyčištění nebo úprava upínacího otvoru.
Závada na sváru segmentu na dotykové ploše nosiče. Reklamace
Přehřátí pojiva (sváru) segmentu důsledkem zvýšené teploty při tření materiálu v řezací oblasti. Zkontrolovat dostatečnost chladící kapaliny v jádrovém vrtáku. Při nemožnosti použití vody, upravit pracovní postup vrtání: přerušování práce, odvětráváví pracovního prostoru a chlazení nástroje externě.
Ztráta/deformace segmentace, pukliny na ocelovém nosiči v segmentové části. Nastává zejména při vrtání armovaného betonu nebo betonu obsahující kovové výztuhy apod. v důsledku nárazového přechodu segmentu na rázově odlišný materiál nebo při uvolnění prutů z betonu. Výměna nástroje pro nepředvídané materiálové změny.